Etusivu
Ajankohtaista
Toiminta
· Toimintamuodot
· Hallitus, yhteystiedot
· Säännöt
Merkkitapahtumat
Jäsenet
Tiedotteet
Julkaisut
Linkit:
vihtiläisiä kulttuuritoimijoita
TAIDEGALLERIA

Vihdin Taideyhdistyksen
säännöt

Yhdistyksen nimi on Vihdin Taideyhdistys r.y. ja sen toimialue on Vihdin kunta ja kotipaikka Vihdin kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteita, tukea henkisesti ja aineellisesti taiteenharjoittajia, herättää ja syventää taideharrastusta, toimia kuvataiteiden harjoittajien ja harrastajien yhdyssiteenä sekä lähentää taiteilijoita ja taidetta harrastavaa yleisöä toisiinsa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan:

1.  järjestämällä taidenäyttelyitä,
2.  harjoittamalla tiedotustoimintaa kuvataiteiden tunnetuksi tekemiseksi
3.  jakamalla palkintoja, avustuksia ja apurahoja kuvataiteiden harrastajille Vihdissä,
4.  pyrkimällä vaikuttamaan taiteellisten näkökohtien huomioonottamiseen julkisessa rakennustoiminnassa esittämällä aloitteita viranomaisille taidehankintojen lisäämiseksi,
5.  antamalla lausuntoja ja hankkimalla asiantuntija-apua,
6.  edistämällä julkisten taidekokoelmien syntymistä ja kartuttamalla niitä,
7.  järjestämällä kurssitoimintaa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kuvataiteiden harjoittaja ja harrastaja, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka maksaa näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla määrätyn jäsenmaksun.

Kannattajajäsenenä voi olla jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa määrätyn kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on oikeus olla saapuvilla kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon. Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi kuvataiteen alalla ansioituneita henkilöitä, jotka ovat jäsenmaksusta vapaat.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet seuran syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme, ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita sihteerin ja rahastonhoitajan myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1.  valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu sen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan,
2.  toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset,
3.  kutsua koolle kokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat,
4.  hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, periä jäsenmaksut ja muut yhdistyksen saatavat sekä hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa,
5.  pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
6.  laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen edellisestä toimintakaudesta sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle, jättää yhdistyksen tilit vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi tarpeellisine selvityksineen, sekä
7.  ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien edistämiseksi.

Öljy 1985, Vihdin Taideyhdistyksen kokoelma, sij. Hopearinne
Mauri Yli-Mattila: Savusauna

Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, joko kirjeellisesti tai paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

10§

Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa.

Kevätkokouksessa esitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta sekä käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, määrätään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet sekä käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyjä varten vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty.

11§

Kaikki äänestykset toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

Kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet edellisen tai kuluvan toimintakauden jäsenmaksuvelvollisuutensa, on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.

12§

Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain varsinaisessa kokouksessa ja sen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 2/3 kaikista kokouksessa annetuista äänistä sekä samoin toisessa aikaisintaan kaksi viikkoa myöhemmin pidettävässä kokouksessa.

13§

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä varsinaisessa kokouksessa ja päätös on, tullakseen hyväksytyksi, tehtävä näissä molemmissa kokouksissa vähintään 3/4:lla kaikista kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa, sen varat on luovutettava kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin.

14§

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Vihdin Taideyhdistyksen perustamissopimuksessa,
jonka ovat allekirjoittaneet Vihdissä 9.10.1978
Aatos Tanskanen, Uuno Poikonen ja Pirjo Nousiainen.