Taiteilija
Tuula Asumaniemi
Tiina Eloranta
Soile Hovila
Jouko Heikola
Ritva K. Hyppönen
Sirkka-Liisa Juntunen
Päivi Juselius
Liisa Knuts-Alho
Anu Kuikka
Martti K Kuikka
Taija Malmelin
Vuokko Mansikka-Pönni
Marja-K. Melin
Eila Moisio
Anja Mölsä
Pirjo Nieminen
Jukka Nopsanen
Pirjo Nousiainen
Anne Nurmi
Tara Nyman
Marja-Riitta Romanainen
Pirkko Saalasmaa
Tuula Tanner
Aatos Tanskanen
Reija Virtanen
Mirja Vuorisalo
Taidelaji
Grafiikka
Liisa Knuts-Alho
Anu Kuikka
Pirjo Nousiainen
Tara Nyman
Maalaus
Tuula Asumaniemi
Jouko Heikola
Soile Hovila
Ritva K. Hyppönen
Sirkka-Liisa Juntunen
Päivi Juselius
Martti K Kuikka
Taija Malmelin
Vuokko Mansikka-Pönni
Marja-K. Melin
Anja Mölsä
Pirjo Nieminen
Jukka Nopsanen
Pirjo Nousiainen
Anne Nurmi
Tara Nyman
Marja-Riitta Romanainen
Pirkko Saalasmaa
Tuula Tanner
Aatos Tanskanen
Reija Virtanen
Mirja Vuorisalo
Piirros
Ritva K. Hyppönen
Anu Kuikka
Martti K Kuikka
Pirjo Nousiainen
Tarja Nyman
Tuote
Soile Hovila
Veistos
Marja-K. Melin
Eila Moisio
Materiaali
Keramiikka
Tiina Eloranta
Marja-K. Melin
Lasi
Puu
Marja-K. Melin
Eila Moisio
Reija Virtanen
Tekstiili
Soile Hovila
Sirkka-Liisa Juntunen
Teema
Ihminen
Tuula Asumaniemi
Soile Hovila
Ritva K. Hyppönen
Marja-K. Melin
Eila Moisio
Pirjo Nieminen
Jukka Nopsanen
Marja-Riitta Romanainen
Tuula Tanner
Reija Virtanen
Luonto
Tuula Asumaniemi
Tiina Eloranta
Jouko Heikola
Soile Hovila
Ritva K. Hyppönen
Sirkka-Liisa Juntunen
Päivi Juselius
Anu Kuikka
Martti K Kuikka
Taija Malmelin
Vuokko Mansikka-Pönni
Marja-K. Melin
Anja Mölsä
Pirjo Nieminen
Jukka Nopsanen
Pirjo Nousiainen
Anne Nurmi
Tara Nyman
Marja-Riitta Romanainen
Pirkko Saalasmaa
Tuula Tanner
Aatos Tanskanen
Reija Virtanen
Mirja Vuorisalo
Rakennukset
Tuula Asumaniemi
Jouko Heikola
Päivi Juselius
Martti K Kuikka
Anja Mölsä
Pirjo Nieminen
Pirjo Nousiainen
Anne Nurmi
Mirja Vuorisalo
Sadut, tarinat
Marja-K. Melin
Marja-Riitta Romanainen
Reija Virtanen